Học phí

▼Học phí

Khoá 2 năm (nhập học vào tháng 4)

Số tiền phải nộp khi nhập học

Lệ phí xét tuyển (Nộp khi nộp đơn xin nhập học) 50,000 JPY
Tiền nhập học 80,000 JPY
Tiền học phí 12 tháng 540,000 JPY
Lệ phí tài liệu giảng dạy 12 tháng 66,000 JPY
Lệ phí cơ sở vật chất 12 tháng 60,000 JPY
Lệ phí hoạt động ngoại khoá, lệ phí chỉ đạo ngoại khóa, tiền bảo hiểm dành cho du học sinh 1 năm 22,000 JPY
Tổng cộng 818,000 JPY

Nộp học vào tháng thứ 9 sau khi nhập học( Vào ngày 25 tháng 1)

Tiền học phí 12 tháng 540,000 JPY
Lệ phí tài liệu giảng dạy 12 tháng 66,000 JPY
Lệ phí cơ sở vật chất 12 tháng 60,000 JPY
Lệ phí hoạt động ngoại khoá, lệ phí chỉ đạo ngoại khóa, tiền bảo hiểm dành cho du học sinh 1 năm 22,000 JPY
Tổng cộng 688,000 JPY

Khoá 1 năm 9 tháng (nhập học vào tháng 7)

Số tiền phải nộp khi nhập học

Lệ phí xét tuyển (Nộp khi nộp đơn xin nhập học) 50,000 JPY
Tiền nhập học 80,000 JPY
Tiền học phí 12 tháng 540,000 JPY
Lệ phí tài liệu giảng dạy 12 tháng 66,000 JPY
Lệ phí cơ sở vật chất 12 tháng 60,000 JPY
Lệ phí hoạt động ngoại khoá, lệ phí chỉ đạo ngoại khóa, tiền bảo hiểm dành cho du học sinh 1 năm 22,000 JPY
Tổng cộng 818,000 JPY

Nộp học vào tháng thứ 9 sau khi nhập học (Vào ngày 25 tháng 4)

Tiền học phí 9 tháng 405,000 JPY
Lệ phí tài liệu giảng dạy 9 tháng 49,500 JPY
Lệ phí cơ sở vật chất 9 tháng 45,000 JPY
Lệ phí hoạt động ngoại khoá, lệ phí chỉ đạo ngoại khóa, tiền bảo hiểm dành cho du học sinh 22,000 JPY
Tổng cộng 521,500 JPY

Khoá 1 năm 6 tháng (nhập học vào tháng 10)

Số tiền phải nộp khi nhập học

Lệ phí xét tuyển (Nộp khi nộp đơn xin nhập học) 50,000 JPY
Tiền nhập học 80,000 JPY
Tiền học phí 12 tháng 540,000 JPY
Lệ phí tài liệu giảng dạy 12 tháng 66,000 JPY
Lệ phí cơ sở vật chất 12 tháng 60,000 JPY
Lệ phí hoạt động ngoại khoá, lệ phí chỉ đạo ngoại khóa, tiền bảo hiểm dành cho du học sinh 1 năm 22,000 JPY
Tổng cộng 818,000 JPY

Nộp học vào tháng thứ 9 sau khi nhập học (Vào ngày 25 tháng 7)

Tiền học phí 6 tháng 270,000 JPY
Lệ phí tài liệu giảng dạy 6 tháng 33,000 JPY
Lệ phí cơ sở vật chất 6 tháng 30,000 JPY
Lệ phí hoạt động ngoại khoá, lệ phí chỉ đạo ngoại khóa, tiền bảo hiểm dành cho du học sinh 22,000 JPY
Tổng cộng 355,000 JPY

Khoá 1 năm 3 tháng (nhập học vào tháng 1)

Số tiền phải nộp khi nhập học

Lệ phí xét tuyển (Nộp khi nộp đơn xin nhập học) 50,000 JPY
Tiền nhập học 80,000 JPY
Tiền học phí 12 tháng 540,000 JPY
Lệ phí tài liệu giảng dạy 12 tháng 66,000 JPY
Lệ phí cơ sở vật chất 12 tháng 60,000 JPY
Lệ phí hoạt động ngoại khoá, lệ phí chỉ đạo ngoại khóa, tiền bảo hiểm dành cho du học sinh 1 năm 22,000 JPY
Tổng cộng 818,000 JPY

Nộp học vào tháng thứ 9 sau khi nhập học (Vào ngày 25 tháng 10)

Tiền học phí 3 tháng 135,000 JPY
Lệ phí tài liệu giảng dạy 3 tháng 16,500 JPY
Lệ phí cơ sở vật chất 3 tháng 15,000 JPY
Lệ phí hoạt động ngoại khoá, lệ phí chỉ đạo ngoại khóa, tiền bảo hiểm dành cho du học sinh 0 JPY
Tổng cộng 166,500 JPY

Phí xét tuyển hồ sơ là 50,00JPY
* Phí xét tuyển hồ sơ để nhà trường làm thủ tục nộp hồ sơ lên cục quản lí xuất nhập cảnh chính vì vậy tất cả học sinh phải nộp khi đăng kí hồ sơ vào trường.
1. Trong trường hợp không được cấp tư cách lưu trú thì phí xét tuyển cũng không được hoàn lại.
2. Phí xét tuyển đã nộp sẽ không được hoàn lại vì bất cứ lí do gì.
3. Phí xét tuyển trên chưa bao gồm chi phí dịch thuật hồ sơ để nộp lên cục quản lí xuất nhập cảnh.