Giao thông

Trường được bộ tư pháp Nhật Bản công nhận là đại diện nộp đơn xin tư cách lưu trú
Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku
ZIP code 160-0022 West Bldg 7-18-7 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Điện thoại 81-3-5292-6355
FAX 81-3-5292-6385
E-mail: wu@nishi-tokyo-jls.com