Liên lạc

Trường được bộ tư pháp Nhật Bản công nhận đại
diện nộp đơn xin tư cách lưu trú
Học viện Nhật ngữ Higashi Shinjuku
ZIP code 160-0022 West Building 7-18-7 Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo
TEL: +81-3-5292-6355,   +81-3-6457-3975
FAX: +81-3-5292-6385
E-mail: wu@nishi-tokyo-jls.com Form điền thông tin